Regler för kägelspelet
Spelet består av nio stycken käglor och ett kastklot.
Huvudprincipen är att en kägla skall fällas med ett precisionskast och därmed erhålles en poäng som sedan adderas till ett slutresultat.
Spelet är i första hand ett lagspel men kan också spelas individuellt. I lagspelet kan lagen bestå av allt
från två till tio spelare.
Rekommenderat antal är sex stycken, vilket också ger en bra spelrytm.

En match eller ett spel omfattar tio individuella kast uppdelade på två omgångar
med fem kast i varje. Lagmedlemmarna kastar växelvis efter en uppgjord lagindelning.
Lagens resultat föres hela tiden på en resultattavla väl synlig för såväl publik som spelare.
Resultaten bör också nedtecknas för kontrollens skull.

Beträffande klotets och käglornas mått, se Malmöhusgardets ritning för historiskt kägelspel.
Viss individuell utformning av käglorna kan tillåtas, men i princip skall grundmåtten bibehållas.
I turneringsspel får endast av tävlingsledningen godkända käglor och klot användas.
För att underlätta att käglor placeras på rätt plats bör käglornas platser vara utmärkta med en förankrad
platta lika med respektive käglas bottendiameter. Käglornas placering och poäng framgår av skissen "kägelspelsuppställning".

Till skillnad från moderna kägelspel skall inte så många käglor som möjligt fällas, utan endast en kägla
för att fullpoängen skall erhållas.
Dvs. fälls Kungen ensam ger nio poäng. Skulle mer än en kägla falla ges endast ett poäng per fälld kägla.
Dvs. fälla Kungen och en Bonde ger två poäng, tre käglor tre poäng osv.
Maximala tolv poäng kan en spelare erhålla om han lyckas med ett kast som slungar Kungen ensam utanför Knekt- Bondekvadraten utan att någon av dessa faller.
Ett sådant kast bör belönas med hyllningar och bifall från båda sidors spelare.

I tveksamma fall avgör domaren.
En lina bör spännas mellan de båda yttre, bakre käglornas mittpunkt (Knektarna), för att underlätta rättvis bedömning.

För andra omgången (de fem sista kasten) gäller speciella regler.
Spelarna får inte på sina fem kast överstiga 24 poäng.
Skulle så inträffa flyttas spelaren ner till 15 poäng som också blir hans slutresultat för omgången.
Han utgår ur spelet även om han ej kastat alla sina fem kast.

Klotet kastas från en kastplats, vars framkant ligger 10 m från Kungens plats. Kastplatsen utgörs av ett
3 X 3 m stort område, med en stoppbalk i framkantens mitt.
Stoppbalken bör vara väl tilltagen och förankrad i marken.
Stoppbalken skall vara försedd med uppåtriktade sidomarkeringar, minst 15 cm höga.
Avståndet mellan sidomarkeringarna skall vara 85 cm.
Klotet får kastas eller rullas allt efter spelarens godtycke.
Klotet skall kastas från en plats mellan stoppbalkens sidomarkeringar (spelaren får stå utanför markeringarna). Klotet skall passera innanför bangränsmarkeringarna i höjd med första kägelraden (1 m från ytterkäglorna).
Spelaren skall stå bakom stoppbalken eller dess förlängning i sidled.
Övertramplinjen räknas från stoppbalkens framkant sett från spelaren.
Stoppbalkens bakkant får ej vidröras. Stoppbalken får ej överträdas så länge klotet är i rörelse.
Ett ej korrekt utfört kast (t ex övertramp) räknas som 0 poäng.
Skulle en spelare med minst 15 poäng i sista omgången göra ett underkänt kast utgår han ur spelet och resultat i sista omgången blir 15 poäng.

Det är fullt tillåtet att misskreditera motståndarna samtidigt som man uppmuntrar de egna.
Dock skall tystnad råda under spelarens koncentration före sitt kast.

Ingen annan spelare får uppehålla sig innanför kastplatsen (3 X 3 m) när spelare utförs sitt kast. Skulle en spelare avsiktligt störa annan spelares koncentration eller på annat sätt uppträda osportsligt kan domaren utdela en varning. Skulle varnad spelare fortsätta sitt olämpliga beteende, utvisas spelaren och får ej längre deltaga i spelet.
Sker utvisningen under andra omgången (de fem sista kasten) skall spelarens erhållna poäng i denna omgång dras ifrån lagets poängsumma.

I tävlingssammanhang (cup eller seriespel) får en reserv ingå i laget. Denna kan bytas in för att ersätta en ordinarie spelare under pågående match. Endast ett byte får ske.
Utvisad spelare får ej ersättas. Varnad spelare kan dock bytas ut.

Spelordningen skall vara som följer: Lag 1 första spelare, Lag 2 första spelare (eventuellt flera lags första spelare), Lag 1 andra spelare, Lag 2 andra spelare osv… Lagledarna svarar för att spelordningen hålles.
Spel i fel ordning betraktas som ett underkänt kast och därmed förlust av kastets poäng.

Protokollföraren skall vara behjälplig så att rätt spelordning kan följas. Protokollföraren skall under andra omgången upplysa spelarna om deras poängställning.
Detta gäller framför allt när de nått riskzonen för att överskrida 24 poäng.

Spelare får när som helst under spelets gång fråga protokollföraren om sin aktuella poängställning.

Vid lika poängresultat i matchspel avgöres matchen genom särspel.
Särspelet består av en ny kastomgång med ett kast för varje spelare i respektive lag.
Skulle resultatet fortfarande vara lika görs ytterligare en ny kastomgång osv.
   
Reglerna är framtagna av Malmöhusgardet 1997
   
   
   
Tillbaka